mapa strony   |   kontakt   | rozmiar czcionki: A A A

Wydziały

Wersja archiwalna zmieniona dnia 06.02.2014


Wydział I Cywilny
Wydział II Karny
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Wydział V Gospodarczy
Wydział VI Ksiąg Wieczystych
Wydział VII Karny
Wydział VIII Wykonywania Orzeczeń
IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Krasnymstawie
X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Krasnymstawie
XI Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Krasnymstawie
XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krasnymstawie


Wydział I Cywilny

ul. Akademicka 1
Wejście F II piętro


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Rzepa

Kierownik Sekcji Egzekucyjnej:
Sędzia Sądu Rejonowego Lidia Bizior

p.o Kierownika Sekretariatu:
Małgorzata Efner
tel. (84) 639-25-61
fax (84) 639-25-61

cywilny@zamosc.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu Sekcji Egzekucyjnej:
Ewa Mazur
tel./fax (84) 638-29-86

Właściwość miejscowa:
miasto Zamość oraz gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka

Właściwość rzeczowa:
rozpoznawanie spraw w postępowaniu procesowym:
- sprawy o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 75.000 zł za wyjątkiem:
- spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 17 kpc)
- sprawy o naruszenie posiadania bez względu na wartość przedmiotu sporu
- sprawy o usunięcie niezgodności między stanem ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym bez względu na wartość przedmiotu sporu
rozpoznawanie spraw w postępowaniu nieprocesowym:
- w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uregulowanie własności, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu
rozpoznawanie spraw w postępowaniu egzekucyjnym:
- sprawy dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad egzekucją z nieruchomości prowadzoną przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
- sprawy dotyczące egzekucji świadczeń niepieniężnych w sprawach zastrzeżonych dla sądu jako organu egzekucyjnego
- sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym
- sprawy ze skargi na czynność komornika
- sprawy o wyjawienie majątku

Wydział II Karny

ul. Akademicka 1
Wejście E II piętro


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Tracz

Kierownik Sekretariatu:
Jadwiga Kołcon
tel. (84) 638-59-10
fax. (84) 638-29-34
karny@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
Miasto Zamość i gmina Zamość:


Właściwość rzeczowa:
II Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich


ul. Ormiańska 11


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Łukowska

Kierownik Sekretariatu:
Anna Semczuk
tel./fax. (84) 639-25-91
rodzinny@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich dla miasta Zamość oraz gmin:
Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec, Żółkiewka.

Właściwość rzeczowa:
Sąd Rodzinny rozpoznaje sprawy dotyczące rodzin i małoletnich dzieci na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25.02.1964 r. z późniejszymi zmianami z wyłączeniem spraw o rozwód i separację.
Ponadto rozpoznaje sprawy dotyczące nieletnich, popełnianych przez nich czynów karalnych i demoralizację na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Sąd Rodzinny orzeka także w sprawach o leczenie psychiatryczne na podstawie ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, jak również o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu na mocy ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Orlicz – Dreszera 10


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Żukowska

Kierownik Sekretariatu:
Halina Wojtowicz
tel./fax (84) 638-29-83
pracy@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

Właściwość rzeczowa:
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy:
- o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane
- o ustalenie stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
- o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
- o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych:
- w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
- zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego, oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
- świadczeń rehabilitacyjnych
- odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej
- ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego
- wszczętych na skutek nie wydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydział V Gospodarczy

ul. Partyzantów 10


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Śmiałko

Kierownik Sekretariatu:
Marzena Osika
tel./ fax (84) 638-29-99


gospodarczy@zamosc.sr.gov.pl

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.
tel. (084) 638-29-28

Właściwość miejscowa:
obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

Właściwość rzeczowa:
- rozpoznawanie spraw ze stosunków cywilnych, w których obie strony są przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100.000 zł
- rozpoznawanie spraw o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy
- rozpoznawanie spraw o wszczęcie postępowania naprawczego
- rozpoznawanie spraw o zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej
W Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz pisemne informacje z Krajowego Rejestru Sądowego.
W Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego przyjmowane są ogłoszenia przewidziane do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wydział VI Ksiąg Wieczystych

ul. Akademicka 1
wejście E parter


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Jolanta Baran

Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Wypych


tel. (84) 639-24-44


wkw@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
miasto Zamość oraz gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka.

Właściwość rzeczowa:
Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej.

Wydział VII Karny

ul. Akademicka 1
wejście E II piętro


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Hanna Życka

Kierownik Sekretariatu:
Barbara Nowak


tel./fax. (84) 638-29-06


KarnyVII@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:
VII Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

Właściwość miejscowa:
gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Żółkiewka.

Wydział VIII Wykonywania Orzeczeń

ul. Akademicka 1
wejście I


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Firek

Kierownik Sekretariatu:
Bartosz Jagielski


tel./fax. (84) 627-12-53


wykonawczy@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń dla miasta Zamość oraz gmin:
Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec, Żółkiewka

Właściwość rzeczowa:
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń prowadzi postępowanie wykonawcze w zakresie:
- wykonania orzeczeń karnych i w sprawach o wykroczenia z chwilą ich uprawomocnienia
- wykonanie prawomocnych orzeczeń Wydziału Cywilnego, Rodzinnego i Nieletnich, Gospodarczego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w zakresie kosztów postępowania
- windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach karnych o przestępstwa
- windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach o wykroczenie
- wykonania orzeczeń w przedmiocie kary pozbawienia wolności
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
- warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
- zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
- wykonania kary ograniczenia wolności
- wykonania orzeczeń, w których postępowanie warunkowo umorzono
- wykonania orzeczeń w przedmiocie środków zabezpieczających
- wykonania środków karnych i likwidacji dowodów rzeczowych
- wniosków o zatarcie skazania


IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Krasnymstawie


22-300 Krasnystaw,
ul. Poniatowskiego 31,


tel: 82 576-28-01 do 04 w. 247,
fax: 82 576-23-98

Przewodnicząca Wydziału: Sędzia Joanna Smyk
pok.105, I Piętro

Kierownik Sekretariatu:
Stanisława Kubina


cywilnyIX@zamosc.sr.gov.pl


pok.109, I Piętro


Windykacja należności: pok. 107, I Piętro

X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Krasnymstawie


22-300 Krasnystaw
ul. Poniatowskiego 31,
tel: 82 576-20-81 do 04, wew. 244, 237, 243
fax: 82 576-20-80

Przewodniczący Wydziału: Sędzia Paweł Tobała
pok.103, I piętro

Kierownik Sekretariatu:
Marta Kosmala
pok. 102, I piętro

karnyX@zamosc.sr.gov.pl


Wykonywanie orzeczeń karnych
tel: 82 576-28-01 do 04 wew. 245, 250
Wykroczenia: tel: 82 576-28-01 do 04 wew. 237

Właściwość rzeczowa:
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia


XI Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Krasnymstawie


22-300 Krasnystaw
ul. Poniatowskiego 31,
tel: 82 576-28-01 do 04 w.225
fax: 82 576-68-81

Przewodnicząca Wydziału:Sędzia Barbara Grochecka
pok.203, II Piętro

Kierownik Sekretariatu:
Beata Lenard


rodzinnyXI@zamosc.sr.gov.pl


pok.204, II Piętro

Właściwości rzeczowe:
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krasnymstawie


22-300 Krasnystaw
ul. Poniatowskiego 31,
tel: 82 576-28-01 do 04 w.260


Przewodniczący Wydziału: Sędzia Arkadiusz Kopańko
pok.5, Parter

Kierownik Sekretariatu:
Mariusz Sieńczyk


wkwXII@zamosc.sr.gov.pl


pok.10 Parter

Właściwości rzeczowe:
rozpoznawanie spraw z zakresu prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych obejmujących postępowanie wieczystoksięgowe.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michał Piróg
Dokument z dnia: 24.11.2008
Dokument oglądany razy: 43 568
Opublikował: Elżbieta Kielar
Publikacja dnia: 06.02.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 



bip.gov.pl


Europejski atlas sądowy do spraw cywilnych


Przeglądarka Ksiąg Wieczystych


Rządowe Centrum Legislacji


Informacja dla niepełnosprawnych


Rejestry sądowe


Valid XHTML 1.0 Transitional