mapa strony   |   kontakt   | rozmiar czcionki: A A A

Wydziały

Wersja archiwalna zmieniona dnia 24.02.2014


Wydział I Cywilny
Wydział II Karny
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Wydział V Gospodarczy
Wydział VI Ksiąg Wieczystych
Wydział VII Karny
Wydział VIII Wykonywania Orzeczeń
IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Krasnymstawie
X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Krasnymstawie
XI Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Krasnymstawie
XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krasnymstawie


Wydział I Cywilny

ul. Akademicka 1
Wejście F II piętro


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Rzepa

Kierownik Sekcji Egzekucyjnej:
Sędzia Sądu Rejonowego Lidia Bizior

Sędziowie:
1. SSR Abraszek Adam
2. SSR Baran Jolanta
3. SSRBaranowski Mirosław
4. SSR Batko Antoni
5. SSR Bizior Lidia
6. SSR Koss Dorota
7. SSR Rzepa Justyna
8. SSR Zalewski Jacek

p.o Kierownika Sekretariatu:
Małgorzata Efner
tel. (84) 639-25-61
fax (84) 639-25-61

cywilny@zamosc.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu Sekcji Egzekucyjnej:
Ewa Mazur
tel./fax (84) 638-29-86

Właściwość miejscowa:
miasto Zamość oraz gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka

Właściwość rzeczowa:
rozpoznawanie spraw w postępowaniu procesowym:
- sprawy o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 75.000 zł za wyjątkiem:
- spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 17 kpc)
- sprawy o naruszenie posiadania bez względu na wartość przedmiotu sporu
- sprawy o usunięcie niezgodności między stanem ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym bez względu na wartość przedmiotu sporu
rozpoznawanie spraw w postępowaniu nieprocesowym:
- w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uregulowanie własności, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu
rozpoznawanie spraw w postępowaniu egzekucyjnym:
- sprawy dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad egzekucją z nieruchomości prowadzoną przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
- sprawy dotyczące egzekucji świadczeń niepieniężnych w sprawach zastrzeżonych dla sądu jako organu egzekucyjnego
- sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym
- sprawy ze skargi na czynność komornika
- sprawy o wyjawienie majątku

Wydział II Karny

ul. Akademicka 1
Wejście E II piętro


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Tracz

Sędziowie:
1. SSR Firek Mariusz
2. SSR Łaszkiewicz Konrad
3. SSR Majewska Beata
4. SSR Podskarbi-Buńko Małgorzata
5. SSR Szymański Artur
6. SSR Tracz Krzysztof
7. SSR Ziarkiewicz-Turzyniecka Teresa
8. SSR Ziomek-Zabawa Małgorzata

Kierownik Sekretariatu:
Jadwiga Kołcon
tel. (84) 638-59-10
fax. (84) 638-29-34
karny@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
Miasto Zamość i gmina Zamość:


Właściwość rzeczowa:
II Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich


ul. Ormiańska 11


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Łukowska

Sędziowie:
1. SSR Gardziel Monika
2. SSR Hildebrand-Mrowiec Dorota
3. SSR Koss Dorota
4. SSR Łukowska Małgorzata
5. SSR Orzechowska Jolanta

Kierownik Sekretariatu:
Anna Semczuk
tel./fax. (84) 639-25-91
rodzinny@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich dla miasta Zamość oraz gmin:
Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec, Żółkiewka.

Właściwość rzeczowa:
Sąd Rodzinny rozpoznaje sprawy dotyczące rodzin i małoletnich dzieci na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25.02.1964 r. z późniejszymi zmianami z wyłączeniem spraw o rozwód i separację.
Ponadto rozpoznaje sprawy dotyczące nieletnich, popełnianych przez nich czynów karalnych i demoralizację na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Sąd Rodzinny orzeka także w sprawach o leczenie psychiatryczne na podstawie ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, jak również o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu na mocy ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Orlicz – Dreszera 10


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Żukowska

Sędziowie:
1. SSR Lubińska-Harczuk Anna
2. SSR Rożmiej-Zalewska Aneta
3. SSR Żukowska Sylwia

Kierownik Sekretariatu:
Halina Wojtowicz
tel./fax (84) 638-29-83
pracy@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

Właściwość rzeczowa:
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy:
- o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane
- o ustalenie stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
- o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
- o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych:
- w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
- zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego, oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
- świadczeń rehabilitacyjnych
- odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej
- ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego
- wszczętych na skutek nie wydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydział V Gospodarczy

ul. Partyzantów 10


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Śmiałko

Sędziowie:
1. SSR Leszczyński Rafał
2. SSR Śmiałko Magdalena

Kierownik Sekretariatu:
Marzena Osika
tel./ fax (84) 638-29-99


gospodarczy@zamosc.sr.gov.pl

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.
tel. (084) 638-29-28

Właściwość miejscowa:
obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

Właściwość rzeczowa:
- rozpoznawanie spraw ze stosunków cywilnych, w których obie strony są przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100.000 zł
- rozpoznawanie spraw o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy
- rozpoznawanie spraw o wszczęcie postępowania naprawczego
- rozpoznawanie spraw o zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej
W Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz pisemne informacje z Krajowego Rejestru Sądowego.
W Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego przyjmowane są ogłoszenia przewidziane do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wydział VI Ksiąg Wieczystych

ul. Akademicka 1
wejście E parter


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Jolanta Baran

Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Wypych


tel. (84) 639-24-44


wkw@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
miasto Zamość oraz gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka.

Właściwość rzeczowa:
Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej.

Wydział VII Karny

ul. Akademicka 1
wejście E II piętro


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Hanna Życka

Sędziowie:
1. SSR Bartecki Andrzej
2. SSR Grzyb Dagmara
3. SSR Krzysiak Joanna
4. SSR Michałek Aneta
5. SSR Rusin-Batko Aleksandra
6. SSR Surmacz-Tracz Sylwia
7. SSR Życka Hanna

Kierownik Sekretariatu:
Barbara Nowak


tel./fax. (84) 638-29-06


KarnyVII@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:
VII Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

Właściwość miejscowa:
gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Żółkiewka.

Wydział VIII Wykonywania Orzeczeń

ul. Akademicka 1
wejście I


Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Firek

Sędziowie:
1. SSR Firek Mariusz
2. SSR Kuźmińska-Pogódź Małgorzata
3. SSR Nowak-Stępniak Bogumiła

Kierownik Sekretariatu:
Bartosz Jagielski


tel./fax. (84) 627-12-53


wykonawczy@zamosc.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń dla miasta Zamość oraz gmin:
Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec, Żółkiewka

Właściwość rzeczowa:
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń prowadzi postępowanie wykonawcze w zakresie:
- wykonania orzeczeń karnych i w sprawach o wykroczenia z chwilą ich uprawomocnienia
- wykonanie prawomocnych orzeczeń Wydziału Cywilnego, Rodzinnego i Nieletnich, Gospodarczego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w zakresie kosztów postępowania
- windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach karnych o przestępstwa
- windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach o wykroczenie
- wykonania orzeczeń w przedmiocie kary pozbawienia wolności
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
- warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
- zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
- wykonania kary ograniczenia wolności
- wykonania orzeczeń, w których postępowanie warunkowo umorzono
- wykonania orzeczeń w przedmiocie środków zabezpieczających
- wykonania środków karnych i likwidacji dowodów rzeczowych
- wniosków o zatarcie skazania


IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Krasnymstawie


22-300 Krasnystaw,
ul. Poniatowskiego 31,


tel: 82 576-28-01 do 04 w. 247,
fax: 82 576-23-98

Przewodnicząca Wydziału: Sędzia Joanna Smyk
pok.105, I Piętro

Sędziowie:
1. SSR Grudzień Sławomir
2. SSR Kopańko Arkadiusz
3. SSR Smyk Joanna

Kierownik Sekretariatu:
Stanisława Kubina


cywilnyIX@zamosc.sr.gov.pl


pok.109, I Piętro


Windykacja należności: pok. 107, I Piętro

X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Krasnymstawie


22-300 Krasnystaw
ul. Poniatowskiego 31,
tel: 82 576-20-81 do 04, wew. 244, 237, 243
fax: 82 576-20-80

Przewodniczący Wydziału: Sędzia Paweł Tobała
pok.103, I piętro

Sędziowie:
1. SSR Arski Arnold
2. SSR Chałada Paweł
3. SSR Kaczor Katarzyna
4. SSR Osiński Wojciech
5. SSR Tobała Paweł

Kierownik Sekretariatu:
Marta Kosmala
pok. 102, I piętro

karnyX@zamosc.sr.gov.pl


Wykonywanie orzeczeń karnych
tel: 82 576-28-01 do 04 wew. 245, 250
Wykroczenia: tel: 82 576-28-01 do 04 wew. 237

Właściwość rzeczowa:
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia


XI Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Krasnymstawie


22-300 Krasnystaw
ul. Poniatowskiego 31,
tel: 82 576-28-01 do 04 w.225
fax: 82 576-68-81

Przewodnicząca Wydziału:Sędzia Barbara Grochecka
pok.203, II Piętro

Sędziowie:
1. SSR Grochecka Barbara
2. SSR Grudzień Sławomir

Kierownik Sekretariatu:
Beata Lenard


rodzinnyXI@zamosc.sr.gov.pl


pok.204, II Piętro

Właściwości rzeczowe:
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krasnymstawie


22-300 Krasnystaw
ul. Poniatowskiego 31,
tel: 82 576-28-01 do 04 w.260


Przewodniczący Wydziału: Sędzia Arkadiusz Kopańko
pok.5, Parter

Kierownik Sekretariatu:
Mariusz Sieńczyk


wkwXII@zamosc.sr.gov.pl


pok.10 Parter

Właściwości rzeczowe:
rozpoznawanie spraw z zakresu prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych obejmujących postępowanie wieczystoksięgowe.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michał Piróg
Dokument z dnia: 24.11.2008
Dokument oglądany razy: 44 002
Opublikował: Elżbieta Kielar
Publikacja dnia: 24.02.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl


Europejski atlas sądowy do spraw cywilnych


Przeglądarka Ksiąg Wieczystych


Rządowe Centrum Legislacji


Informacja dla niepełnosprawnych


Rejestry sądowe


Valid XHTML 1.0 Transitional